Privacy Beleid

MAAK Haarlem BV, gevestigd aan Oudeweg 91-95, 2031 CC HAARLEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MAAK Haarlem BV
Oudeweg 91-95
2031 CC HAARLEM
Tel: +31 23 8200 587
KvK:60159251

Contactpersoon:
Hans van Eeden is de Functionaris Gegevensbescherming van MAAK Haarlem BV. Hij is te bereiken via hans@maakhaarlem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
MAAK Haarlem BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze aan ons verstrekt ten behoeve van het opstellen van huurovereenkomsten en het gebruik van tijdelijke ruimten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een reserveringsprofiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MAAK Haarlem BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het aangaan van een overeenkomst
– Voor het reserveren van een ruimte
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

MAAK Haarlem BV verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie en belastingaangifte.

MAAK Haarlem BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

– Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij verwerven persoonsgegevens door middel van automatische verwerking van het reserveringsgegevens bedoeld voor het vastleggen van afspraken voor de huur van de MAAK arena. De gegevens worden nadien alleen gebruikt voor de facturatie en de verwerking in de financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MAAK Haarlem BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Doeleinden Bewaartermijnen
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Het opmaken van een huurovereenkomst. Het maken van facturen en het bijhouden van de administratie. Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Het reserveren van de MAAK arena en de facturatie van de dienstverlening. Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Bedrijfsnaam

U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten en marketingactiviteiten. Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
– Telefoonnummer

– Voor- en achternaam

Registratie in het toegangssysteem ir. Lelyweg Zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
Beelden beveiligingscamera Controle en beveiliging terrein Maximaal 4 weken

Gegevens beveiligingscamera:
MAAK Haarlem BV heeft haar terrein voorzien van camera’s. Dit doen wij in het belang van de veiligheid van de gebruikers van het terrein en ter voorkoming van diefstal. De camerabeelden worden na 4 weken verwijdert, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden:
MAAK Haarlem BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MAAK Haarlem BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
MAAK Haarlem BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAAK Haarlem BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans@maakhaarlem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MAAK Haarlem BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
MAAK Haarlem BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 023 8200587 of via hans@maakhaarlem.nl.